Wanprestatie, en nu?

Het is als ondernemer een heel vervelende situatie: uw contractpartij komt de verplichtingen uit de overeenkomst niet na. Dat kan zijn omdat facturen niet betaald worden, maar het kan ook zijn dat diensten of producten niet (of niet juist) geleverd worden. Wat kan u doen?

Wat wilt u doen?

De allereerste vraag die ik mijn klanten altijd stel is: wat wilt u doen? Wilt u dat uw wederpartij nakomt en dat u daarna verder de samenwerking voortzet? Of wilt u eigenlijk van uw wederpartij af? Wilt u schadevergoeding? Vaak zijn er meer opties en het is allereerst van belang te beoordelen welke optie het beste bij uw situatie past.

Schadevergoeding: verzuim nodig

Wanneer u schade heeft geleden door de wanprestatie en u wilt deze vergoed krijgen, zal er sprake moeten zijn van “verzuim”. Ook al lijkt er allang sprake te zijn van verzuim, juridisch kan dit anders zijn:  vaak zal u eerst een officiële ingebrekestelling te moeten sturen naar de andere partij. In de ingebrekestelling geef je de andere partij nog een laatste termijn voor nakoming. In een ingebrekestellingsbrief wordt opgenomen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is. Als de ander na het verstrijken van die termijn nog steeds niet is nagekomen, is hij of zij vanaf dat tijdstip in verzuim.

Soms is een ingebrekestelling niet nodig, bijvoorbeeld wanneer er al eerder een termijn was afgesproken. Ook is het niet nodig als uw wederpartij u heeft duidelijk gemaakt dat hij of zij niet meer zal nakomen.  

Wanneer er sprake is van verzuim, kan u overgaan tot het aansprakelijk stellen. U stelt de andere partij dan aansprakelijk voor de door u geleden schade vanwege de tekortkoming.

De overeenkomst beëindigen

De wet biedt ook de mogelijkheid om een contract te beëindigen via “ontbinding” wanneer er sprake is van een tekortkoming. Verzuim is dan in principe niet nodig. Ontbinding heeft echter vaak wat nadelige bij-effecten en afhankelijk van uw situatie moet worden beoordeeld of dit de juiste oplossing is. 

Ook een overeenkomst kan vaak oplossingen bieden voor de situatie. Raadpleeg uw contract en de algemene voorwaarden eens om te kijken wat hier in staat. Wellicht kunt u de overeenkomst gewoon opzeggen? 

Conclusie

Wanneer uw wederpartij de afspraken niet nakomt, dan zijn er veel mogelijkheden voor u. Het is in een situatie van wanprestatie raadzaam om een jurist of advocaat in te schakelen. Die kan voor u beoordelen welke route te beste is voor uw situatie. 

Ik help u hierbij graag. Neemt u vooral met mij contact op als u hierover vragen heeft.